Mediacja

Mediacja

Czym jest Mediacja?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w konflikcie. Umożliwia ona przeprowadzenie rzeczowej i uczciwej rozmowy o problemie i dojście do porozumienia korzystnego dla każdej ze stron. Jest to bardzo efektywna metoda, ponieważ pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, a także stres związany z występowaniem przed sądem w roli czy to powoda, czy pozwanego.

Kim jest Mediator?

Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym bez względu jednak na rodzaj prowadzonej mediacji (facylitatywnej, czy ewaluatywnej), mediator pełni w postępowaniu mediacyjnym kilka ról.
Jest bowiem :

 • edukatorem, prezentującym i modelującym konstruktywne formy porozumiewania się (jak m.in. aktywne słuchanie);
 • gospodarzem procesu mediacji, odpowiedzialnym za przeprowadzenie jej uczestników przez poszczególne jej fazy;
 • specjalistą kreatywnego myślenia i procedur elastycznego poszukiwania rozwiązań;
 • słuchaczem, gotowym zapoznać się ze stanowiskiem i emocjami każdej ze stron, bez ich oceniania;
 • czy wreszcie osobą dającą poczucie wysłuchania.

Cel i rodzaj Mediacji

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację w sporze, ale wypracowanie porozumienia i zażegnanie sporu.
Mediacje prowadzone są w sprawach:

 • cywilnych: np. podział majątku (na mocy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego);
 • rodzinnych: ustalenie wysokości alimentów, warunków opieki nad dziećmi;
 • karnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych);
 • nieletnich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich),
 • z zakresu prawa pracy: np. rekompensata za uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku w czasie pracy.

Zasady Mediacji

By mediacje były efektywne, przestrzegamy podstawowych zasad ich prowadzenia, obejmujących procedury rozwiązywania konfliktów. Są to:

 • DOBROWOLNOŚĆ – oznacza to, że strony przystępują do postępowania mediacyjnego zgodnie ze swoją wolą, bez presji i w każdej chwili mogą się z niego wycofać;
 • BEZSTRONNOŚĆ wobec stron – strony są traktowane jednakowo i przysługują im takie same prawa;
 • POUFNOŚĆ – to, jak przebiega proces mediacyjny, objęte jest tajemnicą;
 • NEUTRALNOŚĆ wobec przedmiotu sporu i sposobu jego rozwiązania – dotyczy postępowania mediatora, który nie może czerpać korzyści wynikających z przedmiotu negocjacji bądź wyniku postępowania;
 • AKCEPTOWALNOŚĆ – odnosi się do osoby mediatora, sposoby jego działania i reguł mediacji.