Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • wypadki drogowe z Polisy OC sprawcy,
 • wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego,
 • za wyrządzoną szkodę na mieniu (np. za zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy),
 • za wyrządzoną szkodę na osobie w tym zwrot kosztów leczenia i opieki, zasądzenie renty w razie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek zalania lokalu,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek wypadku komunikacyjnego (zwrot kosztów holowania pojazdu, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego),
 • za szkodę wyrządzoną wskutek błędu lekarskiego,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek śmierci osoby poszkodowanej,
 • za szkodę wyrządzoną na skutek bezumownego korzystania z nieruchomości lub ruchomości,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek zmarnowanego urlopu,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej,