RODO

Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nazywane w skrócie „RODO” informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystuje również nasz Partner – Google, z którego narzędzi analitycznych korzystamy (Google Analytics Solutions). Zgodnie z wytycznymi wskazanego na wstępie rozporządzenia chcemy Państwa zapoznać ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 r., po to aby mieli Państwo pełną wiedzę związaną z tymi regulacjami mającymi wpływ na Państwa dane osobowe oraz na funkcjonowanie naszej strony internetowej. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane „RODO”.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w krajach Unii Europejskiej, które będą miały wpływ między innymi na korzystanie z usług internetowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi jest Państwa adres IP (tzw. adres publiczny). Wskazane dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, z których Państwo korzystają odwiedzając naszą stronę internetową.

Podstawa i cel przetwarzania

Zgodnie artykułem 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli został spełniony przynajmniej jeden warunek wskazany w tej normie. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci adresu IP jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, jako administratora tych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Uzasadniony interes, o którym mowa powyżej, obejmuje dokonanie pomiarów statystycznych w zakresie ruchu naszego serwisu internetowego poprzez narzędzie dostarczane przez Google o nazwie Google Analytics Solutions. Państwa dane w powyższym zakresie będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli do czasu istnienia naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu IP jest Kancelaria Adwokacka Marcin Malinowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05 – 300) przy ul. Warszawskiej 111 lok. U. 22 , tel. 603 891 980, e-mail:malinmar@se.onet.pl

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe w postaci adresu IP nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem firmie Google, celem realizacji usługi statystycznej Google Analytics Solutions.

Państwa uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, który będzie dotyczył Państwa danych osobowych: sprostowania danych; usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenia przetwarzania dostępu do danych; przeniesienia danych do innego administratora danych lub do innego kraju (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jak zablokować Google Analytics abyśmy nie mogli zbierać Państwa danych osobowych w postaci adresu IP?
Firma Google dostosowując się do wymagań RODO opracowała narzędzie zapobiegjące wykorzystywaniu Państwa danych w Google Analytics w postaci dodatku do przeglądarki internetowej blokujący kod JavaScript Google Analytics. Aby wyłączyć przesyłanie informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w swojej przeglądarce. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie. W przeglądarce Internet Explorer należy włączyć pliki cookie innych firm. Więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdą Państwo pod adresem: httpss://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych przez nas bowiem mamy prawnie uzasadniony w tym interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według RODO uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w przypadku, jeśli przetwarzanie tych danych stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka Cookies

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Cookies jest dokumentem regulującym zasady oraz procedury zarządzania i administrowania Plikami Cookis na Urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu.

Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest art. 176 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zmianami).

Definicje

Określenia i skróty użyte w Polityce cookies oznaczają:

Serwis – strona internetowa Operatora Seriwsu znajdująca się pod adresem: www.www.adwokatminskmazowiecki.pl

Operator Serwisu – właściciel Serwisów, którym jest Marcin Malinowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Marcin Malinowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Warszawskiej 111 lok. U. 22.
Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Użytkownik Serwisu – oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej Serwisu przegląda jego zasoby.
Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Zakres zbieranych informacji i operator zgromadzonych danych w plikach cookis

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu

Cel wykorzystywania danych z plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)  dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki internetowej;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Typy i rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzajowe Pliki cookies:

a) Niezbędne – Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w Serwisie i korzystanie z wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do niektórych jego treści.
b) Wydajnościowe – związane z poprawą wydajności, gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, np. które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron, z jakiego kraju czy regiony odwiedza Serwis. Wszystkie zbierane w ten sposób informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia działania Serwisu oraz do celów statystycznych.
c) Funkcjonalne – umożliwiają Serwisowi zapamiętanie dokonywanych przez Użytkownika Serwisu wyborów i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i prezentacji treści) mogą być również używane do zapamiętywania poczynionych zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów Serwisu, które można dostosować.

Przechowywania i możliwość usunięcia Plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.