Prawo karne

Prawo karne

 • reprezentacja klientów działających jako oskarżyciele posiłkowi i prywatni
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe
 • sprawy karne z udziałem nieletnich
 • reprezentacja na etapie wykonania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu
 • obrona interesów podejrzanych, tymczasowo aresztowanych
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • prowadzenie spraw o wykroczenia,
 • sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania.
 • warunkowe umorzenie postępowania
 • prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
 • odzyskanie prawa jazdy